The Promise of a Savior

Welcome to the story of our Savior’s birth! You will learn more about why this little baby is so important to everyone – even now, more than 2000 years later.

Thousands of years before Jesus was born, God promised the birth of a Savior.  God shared this plan with people called prophets. Prophets were people who had a unique ability to hear God talking to them, and their job was to tell everyone what God was saying. The truth of their words is what helps us have faith to know that Jesus is who he said he was.

From the Prophet Isaiah (Isa. 7:14, 9:2, 6): “Therefore the Lord himself will give you a sign of hope and freedom: The virgin will conceive and give birth to a son, and will call him Immanuel…” – which means “God with Us” – “The people who walked in darkness have seen a great light…on them a light has shined…  For a child has been born for us, a son given to us; authority rests upon his shoulders; and he is named…Prince of Peace.”

La Promesa de el Salvador

¡Bienvenido a la historia del nacimiento de nuestro Salvador! Aprenderás porque este pequeño bebé es importante para todos, incluso ahora, más de 2000 años después.

Miles de años antes del nacimiento de Jesús, Dios prometió el nacimiento de un Salvador. Dios compartió este plan con personas llamadas profetas. Los profetas eran personas que tenían una habilidad única para escuchar a Dios. El trabajo de los profetas era decirles a todos lo que Dios les dijo. La verdad de sus palabras es lo que nos ayuda a tener fe en saber que Jesús es quien Dios dijo que era.

Del profeta Isaías (Isa. 7:14, 9: 2, 6): “Por tanto, el Señor mismo os dará una señal de esperanza y libertad: la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamará Emanuel … ”- que significa“ Dios con nosotros ”-“ El pueblo que andaba en tinieblas ha visto una gran luz … sobre ellos ha brillado una luz … Porque nos ha nacido un niño, un hijo que nos ha sido dado; la autoridad descansa sobre sus hombros; y se le llama … Príncipe de Paz “.

PWOMÈS YON SOVÈ

Byenveni nan istwa nesans Sovè nou an! Ou pral aprann plis sou poukisa ti bebe sa a tèlman enpòtan pou tout moun – menm kounye a, plis pase 2000 ane pita.

Plizyè milye ane anvan Jezi te fèt, Bondye te pwomèt nesans yon Sovè. Bondye pataje plan sa a ak moun yo rele pwofèt. Pwofèt yo se te moun ki te gen yon kapasite inik pou tande Bondye ap pale ak yo, e travay yo se te di tout moun sa Bondye vle di. Se verite pawòl yo a ki ede nou gen lafwa pou nou konnen Jezi se moun li te di li ye.

Soti nan pwofèt Ezayi (Iza. 7:14, 9:2, 6): “Se poutèt sa, Seyè a li menm ap ba ou yon siy espwa ak libète: Vyèj la pral vin ansent, li fè yon pitit gason, epi li pral rele l ‘Emanyèl…” – ki vle di “Bondye avèk nou” – “Pèp ki t ap mache nan fènwa yo wè yon gwo limyè… yon limyè klere sou yo… Paske, yon timoun fèt pou nou, yon pitit gason yo ban nou; otorite chita sou zepòl li; epi yo rele l… Prens lapè.”