Manger and Birth

Mary and Joseph couldn’t find a room to rent in Bethlehem.  Seeing Mary so close to birth, a kindly innkeeper let them stay in the stable.  There, Mary gave birth to Jesus. She wrapped him in bands of cloth, and laid him in a manger.

Outside of Bethlehem, there were shepherds keeping watch over their flocks.  An angel appeared to them saying, “I bring you good news of great joy for all people: to you is born this day in the City of David a Savior, who is the Messiah, the Lord.  This will be a sign for you: you will find a child wrapped in bands of cloth and lying in a manger.”

The shepherds who had seen the angel found Mary, Joseph and the baby.  They worshipped this newborn savior.  Mary was amazed by these visitors and treasured all that had happened in her heart.

The shepherds returned to their fields glorifying and praising God.  Along the way they told others what had been told to them about this child, and all who heard it were amazed at what the shepherds told them.

Pesebre y Nacimiento

María y José no pudieron encontrar una habitación para alquilar en Belén. Al ver a María tan cerca de dar a luz un amable posadero les permitió quedarse en su establo. Allí, María dio a luz a Jesús. Ella lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre. Fuera de Belén, había pastores cuidando sus rebaños. Un ángel se les apareció y les dijo: “Les traigo buenas noticias de gran alegría para todos: les ha nacido hoy en la Ciudad de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Esta será una señal para ti: encontrarás a un niño envuelto en tiras de tela y acostado en un pesebre “. Los pastores que habían visto al ángel encontraron a María, a José y al bebé. Adoraban a este salvador recién nacido. María estaba asombrada por estos visitantes y atesoraba todo lo que había sucedido en su corazón. Los pastores regresaron a sus campos glorificando y alabando a Dios. En el camino les contaron a otros lo que les habían dicho acerca de este niño, y todos los que lo oyeron quedaron asombrados de lo que les dijeron los pastores.

MANGER AK NÈS

Mari ak Jozèf pa t ka jwenn yon chanm pou yo lwe nan Betleyèm. Lè Mari te wè Mari tou pre nesans la, yon mèt otèl ki jantiye te kite yo rete nan etab la. Se la, Mari te fè Jezi. Li vlope l ‘nan bann twal, li mete l’ nan yon manje. Deyò Betleyèm, te gen gadò mouton ki t ap veye mouton yo. Yon zanj parèt devan yo, li di yo: “Mwen pote nou yon bon nouvèl, yon gwo lajwa pou tout moun: jòdi a nan vil David la fèt pou nou yon Sovè, ki se Mesi a, Seyè a. Sa a pral yon siy pou ou: w ap jwenn yon timoun ki vlope nan bann twal epi ki kouche nan yon manje.” Bèje ki te wè zanj lan te jwenn Mari, Jozèf ak ti bebe a. Yo te adore sovè sa a ki fèk fèt. Mari te sezi pa vizitè sa yo e li te apresye tout sa ki te pase nan kè l. Bèje yo te retounen nan jaden yo pou yo t ap fè lwanj Bondye. Pandan tout wout la, yo rakonte lòt moun sa yo te di yo sou timoun sa a, e tout moun ki te tande l te sezi wè sa gadò mouton yo te di yo.